Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

 

Rekisterinpitäjä:

Patentti-insinöörit ry (”Yhdistys”)

Yhdistysrekisteritunnus: 112327

Osoite: Patentti-insinöörit ry, c/o Antti Mikael Mäkelä, Outotec Oyj, PL 1000, 02231 Espoo

Puhelin: +358 40 145 7489

Sähköposti: mikael.makela@outotec.com

 

Yhteyshenkilö:

Jukka Hiltunen

Hakaniemenranta 28 B 72

00530 Helsinki

Puhelin: +358 50 556 5516

Sähköposti: jukka.hiltunen@glykos.fi

 

2. Rekisterin nimi

 

PIryn jäsenrekisteri

 

3. Rekisteröidyt

 

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien ja sen entisten jäsenien henkilötietoja (”Rekisteröity”).

 

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

 

Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä jäsentilaisuuksista tiedottaminen (”Järjestelmä”). Järjestelmän ylläpitäjä on Yhdistysavain/Avoine Oy.

Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

 

5. Käsiteltävät henkilötiedot

 

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
 • Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
 • Rekisteröidyn puhelinnumero;
 • Asema/tehtävä;
 • Rekisteröidyn laskutusosoite; ja
 • Sähköisen viestinnän tunnistetiedot ml Rekisteröidyn jäsentietojen muutosten ja jäsentiedotteiden lokitiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään Yhdistyksen Internet-sivustoilla.

 

7. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

 

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen Järjestelmään, johon on pääsy hallituksen jäsenillä. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus.

 

8. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

 

Yhdistys ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman Rekisteröidyltä erikseen pyydettävää suostumusta.

Järjestelmän ylläpitäjä voi siirtää Henkilötietoja muille palveluntarjoajille Järjestelmän toteuttamiseksi ja/tai teknisen ylläpidon toteuttamiseksi. Tällöin henkilöt, jotka Käsittelevät Henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassa-pitovelvollisuutta tai että heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

 

9. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Järjestelmän ylläpitäjällä on oikeus siirtää Järjestelmän toteuttamista varten Henkilötietoja Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai muiden maiden alueelle, joiden Euroopan Komissio on todennut takaavan riittävän tietosuojan tason. Järjestelmän ylläpitäjällä on oikeus Järjestelmän toteuttamista varten siirtää Henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Tietosuojalainsäädännön nimenomaisten siirtoperusteiden mukaisesti.

 

10. Henkilötietojen säilytysaika

 

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kahden vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä.

 

11. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen; ja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

12. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

 

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

13. Yhteydenotot

 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Yhteyshenkilölle osoitteeseen jukka.hiltunen@glykos.fi.

 

14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 17.5.2018.